01-6637873/01-6638151,01-6637872(Fax)

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा गरिने (२५ प्रतिशत) शिक्षक बढुवाको विज्ञापन- २०८०

Submission Date : 2080-06-09 11:59 pm

Double Charge Submission Date : 2080-06-16 11:59 pm

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा गरिने (२५ प्रतिशत) शिक्षक    बढुवाको विज्ञापन- २०८०

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/०५/१० )

Apply Now